• Polityka prywatności

   • RODO w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że: 

     

    1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie, Szkolna 8 , 62-820 Stawiszyn. Może się z Pani/Pan z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 62 7528032 lub adres email: sekretariat.stawiszyn@wp.pl 

     

    2) może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr tel. 627528032 bądź adresem e-mail: zsstawiszyn@gmail.com 

     

    3) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu: 

    1. Przyjęcia ucznia do szkoły; 
    2. Realizacji zadań oświatowych; 
    3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole; 
    4. Realizacji działań promocyjnych szkoły; 
    5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa. 

    4) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650). 

     

    5) Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora. 

     

    6) Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego. 

     

    7) Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

     

    8) Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67). 

     

    9) Ma Pani/Pan prawo do: 

    1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
    2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
    3. przenoszenia swoich danych osobowych, 
    4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, 
    5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

    10) Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego. 

     

    11) Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.