• Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.spstawiszyn.edupage.org

    Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie..

    • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-05.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-05.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych i video.

    Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

    Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

    Większość obrazków nie posiada znaczników ALT.

    Niektóre linki mogą nie zawierać poprawnych atrybutów.

    Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

    Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

    Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

    Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

    Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

    Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności -

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-19.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest P.Jarzębskiadmin@spstawiszyn.onmicrosoft.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627528032. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia oraz jedno weście rekreacyjne na boiska zewnętrzne z dostępnym podjazdem. Wejście do łącznika budynków jest na poziomie gruntu, wejście główne jest w części zadaszone i składa się z 4 stopni. Dodatkowo wejście na halę sportowo - widowiskowej zaopatrzono w podjazd oraz częściowo zadaszone stopnie. Szkoła składa się z pięciu elementów: głównego budynku, łącznika, małej szkoły dla klas I-III i hali sportowo-widowiskowej i małej sali gimnastycznej. Budynek główny ma 3 kondygnacje : parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Łącznik posiada parter i pierwsze piętro, mała szkoła ma 3 kondygnacje: parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Wszystkie budynki są ze sobą połączone. Parter głównego budynku połączony jest z łącznikiem pochylnią i schodami. Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody, nie wind do wjazdu na kondygnacje pierwszą i drugą. Hala sportowa posiada dwie kondygnacje: parter i pierwsze piętro połączone schodami, windą i dźwigiem dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada pochylnie zewnętrzne. Szkoła nie ma możliwości przekazywania informacji głosowych. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. Szkoła posiada parking oraz wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. W szkole jest prawo wstępu z psem asystującym.

    Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AA.

    Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

    Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.